VOORWAARDEN Mucha Mind/ Mucha Mama: KVK nr: 53820975 Algemene Voorwaarden van Mucha Mama, gevestigd Hellevoetsluis Versie geldig vanaf 1 Augustus 2018 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten, producten en aanbiedingen van Mucha Mama. Mucha Mama is een handelsnaam en merknaam van Mucha Mind. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mucha Mama. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mucha Mama behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mucha Mama erkend. 1.4 Mucha Mama garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 2. Levering 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering van digitale producten vindt plaats na betaling. Binnen 24 uur wordt er per email de benodige toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes ter beschikking gesteld om de aangeschafte digitale producten te raadplegen en/of te downloaden. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mucha Mama product bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Mucha Mama zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mucha Mama geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 3. Prijzen 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief BTW. 4. Zichttermijn / herroepingsrecht 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, voor digitale producten begint deze termijn op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd per email. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mucha Mama heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mucha Mama. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mucha Mama er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten die al geleverd zijn, zoals de zwangerschapscursus van Mucha Mama die al gevolgd is binnen de termijn van 14 dagen. 4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken digitale en/of downloadbare cursusmaterialen zoals hypnose MP3s, digitaal cursusboek, lesfilmpjes. 5. Gegevensbeheer 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mucha Mama, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mucha Mama. Mucha Mama houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 5.2 Mucha Mama respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 Mucha Mama maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 6. Garantie 6.1 Mucha Mama garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 6.2 De garantietermijn van Mucha Mama komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mucha Mama is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mucha Mama) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Mucha Mama. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Mucha Mama schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mucha Mama in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mucha Mama en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; Aansprakelijkheid 7.1 Mucha Mama aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de afnemer onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden. 7.2 Mucha Mama is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de cursus en/of workshop bij de cliënt aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening. 7.3 Mucha Mama is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 7.4 Indien klachten van de afnemer door Mucha Mama gegrond worden bevonden, zal Mucha Mama naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mucha Mama en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Mucha Mama) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mucha Mama gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mucha Mama voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 7.5. Mucha Mama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. 7.6. Mucha Mama behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet. 7.7 Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Mucha Mama is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Mucha Mama cursus of de annulering van de cursus. 7.8 De inhoud van de Mucha Mama cursus bevat geen medisch advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies, Mucha Mama Cursisten en/of deelnemers van de Mucha Mama cursus dienen advies van een arts of verloskundige te zoeken voor medische en/of gezondheids-gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg. Mucha Mama is niet aansprakelijk voor medische problemen. 7.9 Mucha Mama en de mucha mama docentes zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen. 7.10 De afnemer past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen. 8. Aanbiedingen 8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mucha Mama zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mucha Mama slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 8.4 Aanbiedingen van Mucha Mama gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 8.5 Mucha Mama kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 9. Overeenkomst 9.1 Een overeenkomst tussen Mucha Mama en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mucha Mama op haalbaarheid is beoordeeld. 9.2 Mucha Mama behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 10. Afbeeldingen en specificaties 10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mucha Mama gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 11. Overmacht 11.1 Mucha Mama is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mucha Mama alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 11.3 Mucha Mama behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mucha Mama gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.  11.4 Indien Mucha Mama bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 12. Eigendomsvoorbehoud 12.1 Eigendom van alle door Mucha Mama aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mucha Mama zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mama uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mama wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mucha Mama of een door Mucha Mama aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mucha Mama haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 13. Intellectuele eigendom 13.1. Mucha Mama behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mucha Mama heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht. 13.2. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Mucha Mama. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Mucha Mama voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Mucha Mama mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden. 14. Inschrijving 14.1 Deelname aan de Mucha Mama cursus is definitief nadat Mucha Mama en/of Mucha Mind het cursusgeld heeft ontvangen. Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient deze Mucha Mama hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie. Mocht de baby voor de cursusdatum geboren worden dan wordt het volledige cursusbedrag minus de kosten van de cursusmaterialen en administratiekosten geretourneerd. Het totale kostenbedrag is € 34.99. In alle andere gevallen geldt het volgende: - Bij annulering vanaf het moment van betaling tot dertig dagen voor aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld + € 34.99 voor administratiekosten en vergoeding voor de cursusmaterialen die al zijn verstrekt, verschuldigd. - Bij annulering vanaf dertig dagen tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + € 34.99 voor administratiekosten en vergoeding voor de cursusmaterialen die al zijn verstrekt, verschuldigd. - Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd. 14.2 Onder bepaalde omstandigheden of medische redenen kan een cursus eenmalig verschoven worden. Dit is onder voorbehoud van Mucha Mama. De desbetreffende mucha mama docente zal in het geval van verschuiving 1 of meerdere data opties voorstellen aan de cursist. Deze opties zijn beperkt tot het aanbod van de desbetreffende docente. Indien er meer cursussen verschoven worden of indien er workshops niet gevolgd worden zal er een herberekening plaats vinden. Deze berekening is dan voor het volledige bedrag van de reeds gevolgde cursussen en nog te volgen cursussen zonder de korting. 14.3 Mucha Mama behoudt zich het recht voor cursussen af te zeggen wanneer er minder dan 3 aanmeldingen zijn.  Mucha Mama zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen op een ander tijdstip of op een andere cursuslocatie. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld minus al verstrekte cursusmaterialen worden geretourneerd. 14.4 Mucha Mama behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor workshops te weigeren in verband met psychische klachten van de klant, omdat de klant niet geschikt lijkt voor de workshop of omdat de lesruimte vol is. 15. Vervanging cursus docente Mucha Mama is te allen tijde gerechtigd een Mucha Mama Hypnobirthing Docente te laten invallen voor een andere Mucha Mama Hypnobirthing Docente. 16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mucha Mama en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Mucha Mama er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 17. Klachten Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen Mucha Mind, Opzoomerlaan 94, 3221 AP Hellevoetsluis. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle websites door de afnemer in te zien, te printen of te downloaden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 23,99 voor 15.00 uur besteld, volgende dag in huis

Hypnobirthing Boek

hypnobirthing zwangerschapscursus voor een betere bevalling
mucha mama ®
Hypnobirthing cursussen en producten
mucha mama hypnobirthing utrecht
OVER HYPNOBIRTHING  Hypnobirthing is een algemeen woord voor hypnose-voor-bevallen en wordt al vele jaren toegepast over de hele wereld om de bevalling positiever te laten verlopen. De grondlegger van hypnobirthing was Dr. Grantly Dick-Read, een Engelse gynaecoloog die  veel onderzoek deed naar het natuurlijke proces van bevallen en daar veel over schreef. In 1942 schreef hij een boek The revelation of Childbirth (later onder de naam Childbirth without Fear opnieuw uitgebracht). Een van zijn bekenste uitspraken: “No other natural bodily function is painful and childbirth should not be an exception” Dr. Grantly Dick-Read Over het algemeen wordt de belangrijke taak van de ‘mind’ vaak overgeslagen als het om bevallen gaat. Daar wil Mucha Mama verandering in brengen. De ‘mind’ is ZO belangrijk. We weten natuurlijk allemaal dat je stress of zorgen kan hebben die direct een invloed hebben op het lichaam. Een feit is dat negatieve gedachten een effect op het lichaam hebben. Zo werkt het ook bij bevallen. Negatieve of stressvolle gedachten omtrent de bevalling verkrampen de spieren en zorgen voor meer pijn tijdens de weëen. Ook heeft de mind direct betrekking op de hormoonhuishouding en de ontsluiting zelf en daarom ook op de lengte van de bevalling. De ‘mind’ is zo belangrijk bij alles wat we doen.  Dit boek is gevuld met tips, tools en technieken om de mind voor te bereiden op de bevalling om zoveel mogelijk op onbewust niveau het natuurlijke proces te ondersteunen. Het is niet alleen fijn als je goed voorbereid bent voor een presentatie, een examen of een sportwedstrijd, het geeft je ook kracht en een positief gevoel als je goed mentaal voorbereid bent voor de bevalling.
 23,99 voor 15.00 uur besteld, volgende dag in huis

Hypnobirthing Boek

hypnobirthing zwangerschapscursus voor een betere bevalling
mucha mama ®

Hypnobirthing cursussen en producten

mucha mama hypnobirthing utrecht
We zijn een dochter rijker:). Onze kleine dame Lia is zondagochtend geboren.   De bevalling ging erg snel, maar voorspoedig. Rond half drie braken mijn vliezen en rond zeven uur was Lia er al. Achteraf besefte ik pas hoe snel het was gegaan, maar ik denk dat de goede voorbereiding me er goed heeft doorgeholpen!   Veel dank voor de mooie technieken. Liefs, Lara & Tim
gratis levering binnen Nederland